Anett opprettet dette legatet for å hjelpe brystkreftrammede unge mennesker til et lettere og mer innholdsrikt liv. Anett hadde alltid en positiv gnist i alt hun foretok seg. Hun ga av seg selv for at andre skulle trives og ha det bra. Dette har inspirert og vil fortsette å inspirere dem som kjente henne i all fremtid.


VEDTEKTER
for Anett Andersens Legat, Bergen
Opprettet 29.02.2008

§ 1 Bakgrunn
Stiftelsen ble opprettet av Henning Frønsdal. Stiftelsens navn er Anett Andersen Legat.

§ 2 Formål
Legatets formål er å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning.
Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere
hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen kr 105 000,00 - hundreogfemtusen - gitt som
gave av stifteren og stifterens ektefelle Anett Andersen.

§ 4 Kapitalforvaltning
Kapitalen forvaltes av styret. Legatets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås best
mulig avkastning og betryggende sikkerhet. Minst 1/10 av den årlige avkastningen skal
tillegges urørt kapital. Øvrig avkastning tillegges fri egenkapital og kan anvendes til
formålet.

§ 5 Styret
Legatet skal ha et styre, som er legatets høyeste organ. Styret skal bestå av 3-5 medlemmer.
Styremedlemmene skal ha en nær relasjon til Anett Andersen eller hennes nærmeste familie
eller hennes nærmeste venner. Styret velger selv nye medlemmer til styret.
Styremedlemmene skal ha en funksjonstid på inntil 5 år. Det er ingen begrensing på
gjenoppnevnelse. Styret velger selv en formann for 2 år av gangen. Styreformann har
dobbeltstemme.

§ 6 Styrets rettigheter og plikter
Styret forvalter legatets midler i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser.
Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av tilskuddsberettigede i henhold til
vedtektene. Styret er beslutningsdyktig såfremt et flertall av medlemmene er tilstede.
Tilskudd vil bli utbetalt en gang i året, på Anett Andersens fødselsdag den 23. oktober eller
nærmeste hverdag etter denne dato.
Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik
særlig betydning for medlemmet selv eller nærstående at medlemmet må anses for å ha en
fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken.

§ 7 Vedtektsendringer / Opphør
Vedtektsendringer/opphør krever enstemmig vedtak i styret. Ved opphør skal i så fall de
midler stiftelsen måtte besitte fortrinnsvis tilfalle kreftsaken.
Vedtektsendringer/opphør krever offentlig samtykke etter bestemmelsene i stiftelseslovens
kap. VI.

Anett Andersens Legat