Anett opprettet dette legatet for å hjelpe brystkreftrammede unge mennesker til et lettere og mer innholdsrikt liv. Anett hadde alltid en positiv gnist i alt hun foretok seg. Hun ga av seg selv for at andre skulle trives og ha det bra. Dette har inspirert og vil fortsette å inspirere dem som kjente henne i all fremtid.


VEDTEKTER
for Anett Andersens Legat, Bergen Opprettet 29.02.2008

§ 1 Bakgrunn
Stiftelsen ble opprettet av Henning Frønsdal. Stiftelsens navn er Anett Andersen
Legat.

§ 2 Formål
Legatets formål er å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med
spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en
hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen kr 105 000,00 - hundreogfemtusen - gitt
som gave av stifteren og stifterens ektefelle Anett Andersen.

§ 4 Kapitalforvaltning
Kapitalen forvaltes av styret. Legatets midler skal plasseres og forvaltes slik at det
oppnås best mulig avkastning og betryggende sikkerhet. Minst 1/10 av den årlige
avkastningen skal tillegges urørt kapital. Øvrig avkastning tillegges fri egenkapital og
kan anvendes til formålet. I tillegg kan - ved behov, inntil 5% av innestående kapital
årlig benyttes til formålet.

§ 5 Styret
Legatet skal ha et styre, som er legatets høyeste organ. Styret skal bestå av 3-5
medlemmer. Styremedlemmene skal ha en nær relasjon til Anett Andersen eller
hennes nærmeste familie eller hennes nærmeste venner. Styret velger selv nye
medlemmer til styret.
Styremedlemmene skal ha en funksjonstid på inntil 5 år. Det er ingen begrensing på
gjenoppnevnelse. Styret velger selv en formann for 2 år av gangen. Styreformann har
dobbeltstemme.

§ 6 Styrets rettigheter og plikter
Styret forvalter legatets midler i samsvar med vedtektene og gjeldende
lovbestemmelser. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av
tilskuddsberettigde i henhold til vedtektene. Styret er beslutningsdyktig såfremt et
flertall av medlemmene er tilstede. Tilskudd vil bli utbetalt to ganger i året, den 23.
april og på Anett Andersens fødselsdag den 23. oktober eller nærmeste hverdag
etter disse datoene.
Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
har slik særlig betydning for medlemmet selv eller nærstående at medlemmet må
anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken.

§ 7 Vedtektsendringer / Opphør
Vedtektsendringer/opphør krever enstemmig vedtak i styret. Ved opphør skal i så fall de
midler stiftelsen måtte besitte fortrinnsvis tilfalle kreftsaken.
Vedtektsendringer/opphør krever offentlig samtykke etter bestemmelsene i stiftelseslovens
kap. VI.

Anett Andersens Legat